Friday, July 18, 2008

આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…

પોતાના 'પ્રોજેક્ટ'ના બોજ હેઠળ દબાઇ જઇ રહીયો છે,
આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…

જીંદગીથી હરેલો છે, પણ 'બગ'થી હાર નથી માનતો,
પોતાની 'એપ્લીકેશન'ની એક એક લીટી યાદ છે,

પણ આજે પગમાં ક્યા રંગના મોજા છે તે યાદ નથી,

દિવસ પર દિવસ એક 'એક્સેલ' ફાઇલ બનાવી રહીયો છે,

આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…

દસ હજાર લીટીનાં 'કોડ'માં 'એરર' શોધી લે છે પણ, મજબૂર મીત્રોની આંખમાં આંસુ દેખાતા નથી,

'કોમ્પ્યુટર'માં હજારો 'વિન્ડો' છે, પણ દિલની બારી પર કોઇ દસ્તક સંભળાતી નથી,

શનિ-રવિ નહાતો નથી ને આખુ અઠવાડિયું નહાતો રહીયો છે,

આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…

'કૉડીંગ' કરતા કરતા ખબર જ ના રહી, 'બગ'ની 'પ્રાયોરીટી' ક્યારે માતા-પિતા કરતા વધી ગઇ,

પુસ્તકોમાં ગુલાબ રાખવાવાળો 'સિગારેટ'ના ધુમાડામાં ખોવાઇ ગયો, દિલની જમીન પરથી ઇછ્છાઓની વિદાઇ થઇ ગઇ,

શનિ-રવિ પર દારુ પીયને મજા કરી રહીયો છે,

આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…

મજા લેવી જ હોઇ જો એની તો પૂછી લો, પગાર વધારાની 'પાર્ટી' ક્યારે આપે છે?

ને મજાક ઉડાવવી હોઇ તો પૂછી લો, 'ઓન-સાઇટ' ક્યારે જઇ રહીયો છે?

આ જુઓ 'ઓન-સાઇટ' પરથી પછા ફરેલા સાથી-મિત્રની ચોકલેટ ખાઇ રહીયો છે,

આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…

ખર્ચા વધી રહ્યા છે, વાળ ઓછા થઇ રહીયા છે,

KRAની તારીખ આવતી નથી ને 'ઇંકમ-ટેક્સ્'નો સિતમ થઇ રહીયો છે,

આ જુઓ પાછી 'બસ' છૂટી ગઇ ને 'રિક્શા'થી આવી રહીયો છે,

આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…

'પીત્ઝા' ગળે નથી ઉતરતા તો સાથે 'કોક'ના ઘૂંટડા લઇ રહીયો છે,

'ઓફિસ'ની થાળી જોઇ મોઢુ બગાડે છે, માઁના હાથનું જમવાનું યાદ આવી રહીયુ છે,

સરસ ભેળ મળે છે છતાં મફતનો નાસ્તો ખાઇ રહીયો છે,

આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…

તમે અત્યાર સુધી ઘણી લીધી હશે ચુંટકીઓ,

સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયરના જીવનનું સત્ય બતાવતી આ છેલ્લી થોડી પંક્તિઓ,

હજારોના પગારવાળો 'કંપની'ના ખિસ્સામાં કરોડો ભરી રહિયો છે,

સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર એ જ બની શકે જે લોઢાનું કાળજુ રખતો હોઇ,

અમે લોકો જીવી જીવીને મરી રહીયા છીએ, જીંદગી છે કંઇક આવી,

એક 'ફોજી'ની નોકરી, એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયરની નોકરી, બંને એક જેવી,

આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે…Special thanx to Sumaiya .....

Friday, July 11, 2008

Touching One .......................

Little girl and her father were crossing a bridge.
The father was kind of scared so he asked his little daughter,
"Sweetheart, please hold my hand so
that you don't fall into the river.
" The little girl said,
"No, Dad. You hold my hand.
" "What's the difference?"
Asked the puzzled father.
"There's a big difference,
" replied the little girl.
"If I hold your hand and something happens to me,chances are that I may let your hand go. But if you hold my hand, I know for sure that no matter what happens, you will never let my hand go.
" In any relationship, the essence of trust is not in its bind, but in its bond.

"So hold the hand of the person whom you love rather than expecting
them to hold urs... this story tells many things... u just need to understand
the meaning rest depends on u "

Thursday, July 10, 2008

No Limits ............

While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked stone & scratched lines on the side of the car.

In anger, the man took the child's hand & hit it many times, not realizing he was using a wrench.

At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures. When the child say his father.... with painful eyes he asked "Dad when will my fingers grow back?"

Man was so hurt and speechless. He went back to car and kicked it a lot of times.

Devastated by his own actions...... sitting in front of that car he looked at the scratches, child had written "LOVE YOU DAD".
The next day that man committed suicide. . .

Anger and Love has no limits, so let the river of life flow in Limits so that this fresh water stream is never scattered.

Tuesday, July 1, 2008

Working With Debian Live CD................

Gud Experince but have to learn so much .................